Všeobecné podmienky používania služieb spoločnosti Ringier Slovakia Communities s.r.o.

Obsah

I. Úvodné ustanovenia

II. Základné podmienky využívania Služieb

III. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľov

IV. Registrácia a prihlásenie Používateľa

V. Blokácia Používateľského konta, zrušenie registrácie (výmaz Používateľského konta)

VI. Práva a povinnosti Používateľa

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

VIII. Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených Služieb

IX. Osobitné ustanovenia týkajúce sa používania Azet ID pri vstupe do služieb tretích osôb

X. Zodpovednosť za škodu

XI. Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

XII. Riešenie sporov online

XIII. Záverečné ustanovenia


I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov služieb poskytovaných Prevádzkovateľom pri poskytovaní a využívaní Služieb na Serveroch. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok sú Komunitné pravidlá Pokecu.

2. Prevádzkovateľom Serverov a poskytovateľom Služieb na Serveroch je spoločnosť Ringier Slovakia Communities s.r.o. so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 708 539, DIČ: 2121524559, IČ DPH: SK2121524559, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 152019/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), pokiaľ Podmienky neustanovujú inak. Adresa elektronickej pošty: kontakt@azet.sk; tel. kontakt: +421 915 867 253.

3. Serverom sú všetky verejné webové lokality, dostupné cez domény, ktorých držiteľom je Prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ poskytuje používateľom služby (ďalej len „Server“ alebo „Servery“).

4. Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na jednotlivých Serveroch predstavujú najmä vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, pričom sú jednotlivým používateľom poskytované bezplatne, a to na komerčné aj nekomerčné účely, pokiaľ nie je ďalej v týchto Podmienkach alebo v osobitných podmienkach každého Serveru uvedené inak (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).

5. Používateľom serverov je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na akýkoľvek Server Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na Serveri (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“); využívanie Služieb nie je podmienené registráciou, pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky každého Servera neurčia inak.

6. Používateľ Serverov, ktorý je fyzickou osobou musí byť starší ako 16 rokov. Prevádzkovateľ vedome neposkytuje Služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

7. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“), pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky používania služieb jednotlivých Serverov alebo Služieb (ďalej len „Osobitné podmienky“) neurčia inak.

II. Základné podmienky využívania Služieb

1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami a Komunitnými pravidlami Pokecu ako aj Osobitnými podmienkami, ak Služby osobitných Serverov využíva, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, Komunitnými pravidlami Pokecu prípadne s Osobitnými podmienkami nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky, Komunitné pravidlá Pokecu alebo Osobitné podmienky.

2. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné riziko, čím Používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto Službách vystavení rôznym obsahom, ktoré môžu byť pre niektorých Používateľov nevhodné, neslušné alebo urážajúce.

3. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“ alebo aj „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevkov Prevádzkovateľom za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb. V prípade, ak obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“ alebo „AZ“) udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov. Platnosť uvedeného súhlasu v zmysle Autorského zákona je obmedzená dobou trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo Serverov, ak osobitné podmienky neustanovujú inak.

4. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) má právo ho oslovovať  s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Serveroch Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu kontakt@azet.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Serverov, ktorých je majiteľom alebo ku ktorým má iné práva.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľov

1. Prevádzkovateľ spracováva údaje Používateľa za účelom poskytovania Služieb Používateľovi (zameranie Služieb Prevádzkovateľa je rôznorodé a podlieha zmenám, napr. portál azet.sk je vstupná brána ku všetkým portálom Prevádzkovateľa alebo portálom tretích osôb využívajúcich overenie svojich používateľov prostredníctvom Azet ID, a slúži najmä na informačné účely a tiež ako vstup do e-mailovej schránky Azet e-mail, horoskopy.azet.sk, minihry.azet.sk, kalendar.azet.sk, nawebe.sk, slovnik.azet.sk, portál pokec.sk, zoznamka.sk poskytuje komunitné a s nimi súvisiace služby. Za účelom poskytovania Služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri registrácii, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých Služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia Služby (napr. Príspevky, platobné údaje Používateľa). Ak Používateľ nesúhlasí s poskytnutím svojich údajov za týmto účelom, objektívne a technicky nie je ani možné poskytnutie Služieb Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou. Tento rozsah údajov je Prevádzkovateľ zároveň oprávnený spracovať i v prípade ochrany svojich práv v prípadnom spore s Používateľom ako i v prípade, ak mu poskytnutie údajov ukladá zákon.

2. Údaje o Používateľoch použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a ustanoveniami. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári (prihlasovacie meno, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je fyzickou osobou), prípadne údaje, ktoré ukladá Používateľ sám pri využívaní Služieb. Prevádzkovateľ uchováva aj iné ako osobné údaje, a to napr. názov spoločnosti, IČO, emailová adresa a telefónne číslo Používateľa, ktorý je právnickou osobou, a súkromné údaje, ktorými sú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným Používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely registrácie a služieb s tým súvisiacich na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s registráciou. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa aj na účely skvalitňovania svojich služieb pre Používateľov, zobrazovania reklamy a zasielania reklamných e-mailov v súlade s čl. VI ods. 7 Pravidiel a za účelom ochrany Služby a iných Používateľov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3.  Osobné údaje Používateľa môžu byť v súvislosti s niektorými (najmä inzertnými a sociálnymi) Službami, poskytovanými na Serveroch, sprístupnené resp. zverejnené iným osobám, t. j. iným Používateľom za účelom poskytovania Služieb alebo poskytnuté partnerským subjektom - príjemcom v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených na Serveroch v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a/alebo údajov, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými.

5. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa  požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

6. S ďalšími zásadami spracúvania osobných údajov sa môžete oboznámiť v dokumente zásady ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa.

IV. Registrácia a prihlásenie Používateľa

1. Využívanie Služieb Serverov nie je podmienené registráciou v systéme Serverov Prevádzkovateľa, pokiaľ tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky neustanovujú inak. Registrovaný Používateľ má k dispozícii ďalšie možnosti a služby oproti Používateľom, ktorí nie sú na Serveroch registrovaní.

2. Informácie, ktoré Používateľ vyplní na Serveroch v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj v profile Používateľa bez zbytočného odkladu. Kontaktné údaje môže Používateľ kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť údaje“ užívateľského menu.

3. Prevádzkovateľ zriadi každému registrovanému Používateľovi používateľský účet na doméne Azet.sk (ďalej len „Používateľské konto“). Používateľ sa do svojho Používateľského konta prihlasuje prostredníctvom prihlasovacieho mena (ďalej len „Azet ID“) a hesla. Azet ID slúži ako unikátny identifikátor každého Používateľa, pod ktorým sa Používateľ prihlasuje do systému Serverov. Bez ohľadu na Používateľom zvolený spôsob registrácie je Prevádzkovateľ z dôvodu ochrany Služieb oprávnený požadovať telefónne číslo Používateľa za účelom overenia Používateľského konta (ďalej aj ako „Verifikačný prvok“) v procese registrácie nového konta alebo kedykoľvek počas využívania Služieb prostredníctvom existujúceho Používateľského konta. Prevádzkovateľ odošle na Verifikačný prvok jedinečný kód, ktorý je Používateľ povinný následne zadať a potvrdiť v procese verifikácie Používateľského konta na webovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej len „Verifikácia“). Overenie Používateľského konta prostredníctvom Verifikačného prvku je povinné pre každú novú registráciu Používateľského konta. Pri existujúcom Používateľskom konte je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať Verifikáciu.

4. Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov a po vykonaní Verifikácie, ak je vyžadovaná, s výnimkou ak Osobitné podmienky ustanovujú inak.

5. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovávanie hesla k svojmu Azet ID. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského konta.

6. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho Používateľského konta a svojich údajov.

7. Údaje, ktoré sú viazané k Používateľskému kontu (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto Používateľského konta.

8. V prípade, ak bolo Používateľovi zrušené konto z dôvodu porušenia právnych predpisov alebo Podmienok Používateľom, Používateľ berie na vedomie, že pri novej registrácií takémuto Používateľovi nemusí byť zaslaný overovací kód na ním uvedené telefónne číslo.

V. Blokácia Používateľského konta, zrušenie registrácie (výmaz Používateľského konta)

1. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže jeho Používateľské konto kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami resp. Osobitnými podmienkami zrušiť alebo zamedziť prístup Používateľovi, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

● porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;

● porušenia týchto Podmienok alebo Osobitných podmienok Používateľom;

● absencie Verifikácie Používateľského konta prostredníctvom telefónneho čísla Používateľa (v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto prostredníctvom telefónneho čísla, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta)

● dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta;

● na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa; Používateľské konto je nakonfigurované tak, aby ho mohol Používateľ využívať na všetkých portáloch Prevádzkovateľa, aktivita Používateľského konta na ktoromkoľvek portály Prevádzkovateľa, pri ktorej dochádza k prihláseniu Používateľa resp. využitie akejkoľvek Služby Prevádzkovateľa prostredníctvom Používateľského konta naruší absenciu aktivity Používateľa a teda nedôjde k zrušeniu Používateľského konta z tohto dôvodu.

● z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

● Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu bez uvedenia dôvodu; pre zrušenie registrácie platených služieb sa použijú príslušné ustanovenia čl. VIII Podmienok.

● nevyplnenia pravdivých údajov o Používateľovi pri registrácii.

2. Prevádzkovateľ udržuje po zrušení Používateľského konta, informácie zadané Používateľom na Server po dobu potrebnú na výmaz informácií zo Servera, vyplývajúcu z technického nastavenia fungovania procesu odstraňovania údajov po zrušení konta (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov – logy Používateľa). Po zrušení registrácie Používateľa zároveň na Serveri zostávajú aj všetky príspevky Používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napr. príspevky v diskusných fórach, hodnotenia, komentáre) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia Používateľa s ostatnými Používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Používateľovi prístup na Servery, alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

4. V prípade, ak Používateľ požiada o zmazanie svojho Používateľského konta vo svojom profile Používateľa, jeho Používateľské konto/účet a prístup do e-mailu budú zablokované a následne vymazané po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania žiadosti o zmazanie/zrušenie, pokiaľ tomu nezabránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia. Informácia o zmazaní Používateľského konta a prístupu do e-mailu na základe požiadavky Používateľa sa Používateľovi zobrazí pri prihlásení do Používateľského konta spolu s informáciou, o koľko dní dôjde k jeho zrušeniu.

5. Počas plynutia 30 dňovej lehoty je Používateľ oprávnený požiadať o obnovenie konta zrušením svojej žiadosti o zmazanie/zrušenie svojho konta postupom uvedeným priamo vo svojom konte. Prevádzkovateľ obnoví konto na žiadosť Používateľa najskôr po uplynutí 24 hodín od prijatia žiadosti Používateľa  o výmaz konta. Používateľ  môže týmto spôsobom požiadať o obnovenie Používateľského konta maximálne 2x.

6. V prípade, ak Používateľ opakovane požiada o zmazanie svojho Používateľského konta, Prevádzkovateľ  Používateľa  informuje, že o obnovenie konta môže požiadať už iba 1x, pričom ďalšie obnovenie Používateľského konta už nebude možné.

7. V prípade, ak je Používateľské konto zablokované, po uplynutí 90 kalendárnych dní odo dňa blokácie Používateľského konta, je takéto Používateľské konto automaticky zmazané. Počas plynutia lehoty na automatické vymazanie Používateľského konta po jeho blokácii (t. j. do 90 kalendárnych dní odo dňa blokácie Používateľského konta), je Používateľ oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o odblokovanie Používateľského konta alebo je oprávnený doplniť Verifikačný prvok k Používateľskému kontu a dokončiť proces Verifikácie Používateľského konta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odblokovanie Používateľského konta počas plynutia lehoty na automatické vymazanie Používateľského konta. Je na výlučnom zvážení Prevádzkovateľa, či zablokované Používateľské konto znova odblokuje. Pokiaľ došlo k blokácii Používateľského konta po prvotnej registrácii Používateľského konta z dôvodu, že Používateľ nevykonal Verifikáciu svojho konta, a Používateľ vykoná Verifikáciu počas plynutia lehoty na vymazanie Používateľského konta (t. j. do kalendárnych dní 90 od registrácie), Používateľské konto bude odblokované.

8. V prípade, ak Používateľ nevykoná Verifikáciu nového Používateľského konta do 3 kalendárnych dní, Používateľské konto bude automaticky vymazané.

9. Azet ID patriace k Používateľskému kontu, ktoré bolo zmazané, nie je možné opätovne registrovať;s výnimkou prípadu opätovnej registrácie Azet ID patriaceho k Používateľskému kontu, ktoré bolo vymazané podľa bodu 8 tohto článku Podmienok.

VI. Práva a povinnosti Používateľa

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza a/alebo so všeobecnou morálkou, najmä nesmie žiadnym spôsobom:

● propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

● propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

● otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

● používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

● ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;

● odosielať príspevky s erotickým obsahom, s výnimkou miestností na to určených;

● propagovať detskú pornografiu;

● otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

● otvorene alebo skrytou formou robiť reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

● propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;

● otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;

● propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

● uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu;

● rozširovať obsah stránok Prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s Príspevkami a vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;

● obchádzať vyššie uvedené zákazy.

2. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na Serveroch ostatným Používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných Používateľov.

3. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Servery len také Príspevky, ku ktorých obsahu:

● má autorské práva resp. súhlas autora na ich akékoľvek použitie,

● disponuje všetkými potrebnými súhlasmi osôb z hľadiska ochrany osobnosti fyzickej osoby a ochrany dobrého mena právnickej osoby (vrátane zverejnenia, zmien, alebo odstránenia Príspevkov)

4. Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na Servery ako iný Používateľ a ani inak poškodzovať ďalších Používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na Serveroch propagovať Služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

6. Používateľ sa zaväzuje, že:

● nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na Serveroch,

● si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov na Serveroch

7. Používateľ  berie na vedomie, že:

● mu bude zobrazovaná reklama na Serveroch,

● mu budú rozposielané reklamné e-maily v súlade s článkom II ods. 4 týchto Pravidiel, prípadne iný obsah.

8. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb Prevádzkovateľa alebo Tretej osoby bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

9. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať Používateľovi správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, a to najmä z dôvodu ochrany práv Používateľa alebo iných Používateľov.

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nemá voči Používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so Službami poskytovanými na Serveroch okrem povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, Podmienkach, resp. v Osobitných podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate na Serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť obsah alebo Príspevky Používateľa, obmedziť alebo zamedziť prístup ostatných Používateľov k obsahu alebo Príspevkom Používateľa, pokiaľ je takýto obsah alebo Príspevky vyhodnotený ako sporný alebo porušujúci Podmienky alebo Osobitné podmienky.

3. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.

4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

5. Pri ukončení poskytovania Služieb Prevádzkovateľom a používania Služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade absencie akejkoľvek aktivity Používateľa v e-mailovej službe a v službe Pokec, dlhšej ako 6 mesiacov od posledného odhlásenia, zablokovať prijímanie nových e-mailových správ daného Používateľa.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade absencie akejkoľvek aktivity Používateľa v e-mailovej službe a v službe Pokec, dlhšej ako 12 mesiacov od posledného odhlásenia, zmazať celú e-mailovú schránku daného Používateľa.

8.Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že v zákonom stanovených prípadoch poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu a v rámci tejto súčinnosti dochádza k poskytnutiu údajov Používateľa týkajúcich sa jeho aktivity pri využívaní Služieb Prevádzkovateľa.

9. V prípade, ak Používateľ nevykoná Verifikáciu svojho konta, ak je na to Prevádzkovateľom vyzvaný, Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k obmedzeniu Služieb v súlade s Komunitnými pravidlami Pokecu. V prípade nového Používateľského konta, pri ktorom je Verifikácia povinná, nie je možné využívať žiadne Služby ani do Služieb pasívne vstupovať.

VIII. Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených Služieb

1. Pri platených Službách poskytovaných Prevádzkovateľom sa na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom použijú primerane ustanovenia týchto Podmienok s výnimkou článku VII. bod 4, 6 a 7 a článku X. bod 3 týchto Podmienok. Pri platených Službách bude Používateľ informovaný aj prostredníctvom doplňujúcich Osobitných pravidiel o používaní Služieb, aktivácií, forme úhrady za služby a o zodpovednosti za prípadne sa vyskytujúce vady na Službe. Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady na poskytnutej platenej Službe upravuje reklamačný poriadok príslušnej platenej Služby.

2. V prípade, ak dôjde zo strany Používateľa platených Služieb k porušeniu týchto Podmienok, Prevádzkovateľ Používateľa na takéto porušenie upozorní. V prípade, ak Používateľ, napriek upozorneniu zo strany Prevádzkovateľa opätovne poruší tieto Podmienky alebo Komunitné pravidlá Pokecu Prevádzkovateľ je oprávnený tomuto Používateľovi zablokovať Používateľské konto.  V prípade, ak je Používateľské konto zablokované, po uplynutí 90 kalendárnych dní odo dňa blokácie Používateľského konta, je takéto Používateľské konto automaticky zmazané. Počas plynutia lehoty na automatické vymazanie Používateľského konta po jeho blokácii (t. j. do 90 kalendárnych dní odo dňa blokácie Používateľského konta), je Používateľ oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o odblokovanie Používateľského konta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odblokovanie Používateľského konta počas plynutia lehoty na automatické vymazanie. Je na výlučnom zvážení Prevádzkovateľa, či zablokované Používateľské konto odblokuje. V prípade blokácie Používateľského konta bude Používateľovi umožnené vstúpiť do jeho Používateľského konta za účelom podania žiadosti Používateľa o automatický export dát z Používateľského konta alebo žiadosti o zmazanie Používateľského konta. Vzhľadom na povahu poskytovaných Služieb, Prevádzkovateľ a Poskytovateľ, ktorý sa pokladá za spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, týmto súhlasia v súlade s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, že odstúpením od zmluvy podľa tohto bodu dochádza k zrušeniu zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia (t. j. ku dňu blokácie Používateľského konta).

3. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok oznámi Prevádzkovateľ Používateľovi e-mailom na e-mailovú adresu Používateľa zadanú pri registrácii. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok sa pokladá za doručené na druhý deň od odoslania e-mailovej správy obsahujúcej odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok.

4. Pri platených Službách môže byť ich poskytovanie (aktivácie) zabezpečované aj v súčinnosti s iným subjektom - príjemcom. Ide o aktivácie platených služieb, ktoré zabezpečuje  a spôsob platby sprostredkuje  spoločnosť A SMS s. r. o., so sídlom Šulekova ul. č. 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 25950/B. Aktiváciu doplnkových (platených) Služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko, Telefónica O2 Slovakia a SWAN, a. s. (4ka). V prípade niektorých platených služieb môže byť pre ich realizáciu potrebná aj súčinnosť príslušných bankových subjektov.

5. Ak Osobitné podmienky neurčujú inak, Používateľ platenej Služby bude považovaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne Prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie Služby na emailovú adresu: kontakt@azet.sk(alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky).

6. Vzhľadom na charakter poskytovania Služieb, Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené Služby na Používateľove emailové konto vytvorené na portále azet.sk.

7. Ak Osobitné podmienky neurčujú inak, Používateľ platenej Služby v prípade neposkytnutia údajov podľa bodu 5 tohto článku Podmienok nie je považovaný podľa § 3 ods. 1 Zákona o DPH za zdaniteľnú osobu. Prevádzkovateľ za platené Služby nevyhotoví Používateľovi podľa § 71 ods. 1 Zákona o DPH faktúru.

IX. Osobitné ustanovenia týkajúce sa používania Azet ID pri vstupe do služieb tretích osôb

1. Používateľ berie na vedomie, že jedinečné Azet ID Používateľa môže slúžiť na overenie Používateľa pri vstupe Používateľa do služieb tretích osôb, ktorým Prevádzkovateľ umožnil používať overenie vlastných používateľov prostredníctvom Azet ID.

2. So súhlasom Používateľa, pri vstupe Používateľa do služieb tretích osôb, Prevádzkovateľ poskytne tretej osobe základné údaje na Používateľa z jeho Používateľského konta.

3. Pokiaľ Používateľ využíva služby tretej osoby a prihlasuje sa do služieb tretej osoby prostredníctvom svojho Azet ID, vstupuje do priameho vzťahu s treťou osobou na základe prijatia príslušných vlastných podmienok poskytovania služieb tretej osoby.

X. Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva Služby Serverov výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Serveru, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Server bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Serveri, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

XI. Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Serverov budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.

2. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

3. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese kontakt@azet.sk(alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky).

4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

5. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

6. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným v čl. XII. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

XII. Riešenie sporov online

1. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

2. Používateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: kontakt@azet.sk

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito Podmienkami ani Osobitnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami a ani Osobitnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov platených Služieb.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou Služieb, skutkového stavu, právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ bude o aktuálnom znení Podmienok informovaný spolu s odkazom na úplné znenie Podmienok. Používateľ je zároveň oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok na ktoromkoľvek Serveri Prevádzkovateľa. V prípade, ak Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí je oprávnený zrušiť svoju registráciu, resp. v prípade, ak ide o neregistrovaného Používateľa, prestať používať Služby Prevádzkovateľa. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.

4. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo Osobitných podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom.

5. Podmienky platia súčasne s Osobitnými podmienkami pre Servery prevádzkované spoločnosťou Ringier Slovakia Communities s. r. o. Používateľ sa rovnako zaväzuje dodržiavať aj Osobitné podmienky, ak užíva aj Službu, na ktorú sa Osobitné podmienky vzťahujú.

V Žiline, dňa 02.12.2022